Вински путеви Србије

Удружење Вински путеви Србије настало из Пројекта Вински путеви Србије, позива и отвара могућност винарима и виноградарима, појединцима и другим удружењима, заједницама и срединама у којима раде и послују, као и свим комплементарним садржајима да формирају јединствени туристички производ Србије.

Пројекат Вински путеви Србије (скрацено ВПС) покренут је у марту 2010. године, у тадашњем ресорном Министарству економије и регионалног развоја – Сектор за туризам.
У реализацији пројекта спроведена су теренска истраживања, прикупљени су подаци у преко 150 винских објеката, израђена су визуелна решења симбола (пиктограма) за означавање појединих објеката, дефинисани вински путеви и урађене мапе винских путева, винских оаза и винских путева у настајању.
Од 2010. до маја 2012. постављена је вертикална туристичка винска сигнализација на свим винским путевима у Републици Србији.

Вински путеви Србије, заједно са Винским путевима Хрватске у новембру 2016. основали су Панонски вински коридор, којим се повезују винари, виноградари, подрумари и сви они који су на било који начин везани за ту делатност, из десет европских земаља које се налазе на подручју некадашњег Панонског мора